Gegevensbeschermingsbeleid

Hoe wij uw gegevens verwerken

Op grond van artikel 12 van de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) zijn wij verplicht u te vertellen hoe wij uw gegevens verwerken wanneer u onze website gebruikt. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en deze gegevensbeschermingsverklaring is bedoeld om u te informeren over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt en uw wettelijke rechten in dit verband.
Wij behouden ons het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring in de toekomst te wijzigen, in het bijzonder wanneer de website wordt bijgewerkt, wanneer nieuwe technologieën worden gebruikt, wanneer de wettelijke basis wordt gewijzigd of wanneer relevante beslissingen door de rechtbanken worden genomen.
Wij raden u aan om het gegevensbeschermingsbeleid van tijd tot tijd door te nemen en een afdruk of kopie met uw gegevens bij te houden.

Definities

- Website" betekent alle webpagina's van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die gehost worden op het domein https://www.bookiply.de.
- Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("subject van de gegevens"). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Persoonsgegevens zijn dus niet alleen de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van een persoon, maar ook gegevens over zijn of haar voorkeuren, hobby's en lidmaatschappen.
- Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of reeksen van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, met elkaar in overeenstemming brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.
- Onder "pseudonimisering" wordt verstaan de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegekend.
- Onder "toestemming" van de betrokkene wordt verstaan elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee hij of zij, door middel van een verklaring of een duidelijke positieve actie, zijn of haar instemming betuigt met de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens.
- Google" betekent Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; contactadres in de Europese Unie: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Toepassingsgebied

Het gegevensbeschermingsbeleid is van toepassing op alle webpagina's die gehost worden op het domein https://www.bookiply.de. Het is niet van toepassing op gelinkte websites van andere bedrijven.

Controller

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring is als volgt verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:
Bookiply GmbH
Pappenheimstraße 3
80335 München 80335 München
kontakt@bookiply.com

Vragen over gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de bescherming van gegevens met betrekking tot ons bedrijf of onze website, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:
Dominik Fünkner
Proliance GmbH
Friedrichstraße 22
80801 München
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de
www.datenschutzexperte.de

Veiligheid

Wij nemen uitgebreide technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, verlies en andere externe inmenging. Wij controleren onze veiligheidsmaatregelen regelmatig en zorgen ervoor dat ze in overeenstemming zijn met de stand van de techniek.

Uw rechten

U hebt het recht om de volgende rechten uit te oefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:
- recht van toegang (artikel 15 BBPR),
- het recht op correctie (artikel 16 van de verordening) of het recht om deze te schrappen (artikel 17 van de verordening),
- recht op beperking van de verwerking (artikel 18 BBPR),
- recht om bezwaar aan te tekenen (artikel 21 BBPR),
- recht om de toestemming in te trekken (artikel 7, lid 3, van de verordening),
- het recht om gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat ("gegevensoverdraagbaarheid") en het recht om gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven, op voorwaarde dat aan de vereisten van artikel 20, lid 1, onder a) en b), van de GDPR wordt voldaan (artikel 20 van de GDPR)
U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die hierboven in de sectie "Con-troller" zijn vermeld, of door contact op te nemen met onze aangewezen functionaris voor gegevensbescherming.
U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 77 van het BBPR).

Gebruik van de website, toegang tot gegevens

n het algemeen kunt u onze website voor louter informatieve doeleinden gebruiken zonder uw identiteit bekend te maken. Wanneer u de afzonderlijke pagina's van onze website bezoekt, worden de toegangsgegevens aan onze webspace-provider doorgegeven, maar deze gegevens worden alleen verwerkt om onze website aan u te tonen. Ze omvatten:
- browser type/versie
- gebruikt besturingssysteem
- taal en versie van de browsersoftware
- hostnaam van het eindapparaat dat toegang heeft tot de website
- IP-adres
- aanvragende website
- inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
- datum en tijd van de serveraanvraag
- toegangsstatus/HTTP-statuscode
- verwijzende URL (laatst bezochte pagina)
- hoeveelheid overgedragen gegevens
- tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
Een tijdelijke verwerking van uw IP-adres door het systeem voor de duur van de sessie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat aan de technische voorwaarden voor de levering van de website aan uw computer wordt voldaan. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het BBPR.
Toegangsgegevens worden niet gebruikt om individuele gebruikers te identificeren en worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen. Ze worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn om het doel van de verwerking te bereiken. Indien gegevens worden verzameld voor het doel van het verstrekken van de website, worden ze daarom gewist wanneer u de website verlaat.
IP-adressen worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te garanderen. De toegangsgegevens worden ook gebruikt om de website te optimaliseren en onze informatietechnologiesystemen te beschermen. Ze worden niet geëvalueerd voor marketingdoeleinden. Over het algemeen worden ze na een periode van maximaal zeven dagen gewist, maar in individuele gevallen kunnen ze na afloop van deze periode worden verwerkt. In dergelijke gevallen wordt het IP-adres gewist of gecodeerd, zodat het niet meer aan de oorspronkelijke klant kan worden toegewezen.
Het is voor ons absoluut noodzakelijk om gegevens over het ter beschikking stellen van de website te verzamelen en om logboekgegevens te verwerken om onze website te kunnen exploiteren. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. In het geval dat uw bezwaar gegrond is, zullen wij de situatie opnieuw bekijken en de verwerking van de gegevens stopzetten, de manier waarop wij de gegevens verwerken wijzigen of u op de hoogte stellen als er dwingende legitieme redenen voor ons zijn om de verwerking van de gegevens voort te zetten.

Cookies

Naast de hierboven genoemde toegangsgegevens worden er ook cookies opgeslagen in de webbrowser van het eindapparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken. Cookies zijn kleine tekstbestanden met een opeenvolging van tekens die lokaal worden opgeslagen in de cache van de browser die u gebruikt. Cookies maken geen deel uit van het pc-systeem en kunnen geen programma's uitvoeren. Het doel ervan is om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Het kan nodig zijn om cookies te gebruiken om technische redenen of voor andere doeleinden (bijv. analyse/evaluatie van het gebruik van de website).

a) cookies die om technische redenen noodzakelijk zijn
Bepaalde delen van onze website vereisen dat de bezoekende browser identificeerbaar is, zelfs na een verhuizing naar een andere pagina. Cookies worden gebruikt om de volgende gegevens in dit verband te verwerken:
- taalinstellingen
- inloggegevens
De door cookies verzamelde gebruikersgegevens die om technische redenen noodzakelijk zijn, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Wij gebruiken ook sessiecookies, die een sessie-ID opslaan die de verzoeken van uw browser aan de betreffende sessie toewijst. Sessiecookies spelen een essentiële rol bij de levering van onze website. Ze stellen ons in het bijzonder in staat om uw eindtoestel te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Wij gebruiken sessiecookies om de volgende bezoeken aan onze website te herkennen van gebruikers die een account bij ons hebben en om te voorkomen dat zij zich telkens opnieuw moeten aanmelden. De rechtsgrond voor een dergelijke procedure is artikel 6, lid 1, onder f), van het BBPR. Het doel van sessiecookies is dan ook om het gebruik van onze website voor u gemakkelijker en gemakkelijker te maken. Ze worden verwijderd zodra u zich afmeldt of uw browser sluit.
De standaardinstelling voor de meeste browsers is om cookies automatisch te accepteren. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies om uw gegevens te verwerken. U kunt de overdracht van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen. Cookies die eerder zijn opgeslagen kunnen te allen tijde worden verwijderd. U kunt dit ook automatisch laten gebeuren. Als u het gebruik van cookies op onze website uitschakelt, is het mogelijk dat deze niet meer volledig functioneel zijn.
Eventuele cookies van derden die wij in onze website integreren, worden hieronder afzonderlijk vermeld.


b) Flash-cookies
HTML5-opslagobjecten worden ook door onze website op uw eindapparaat opgeslagen ("Flash-cookies"). Deze objecten verwerken de relevante gegevens afzonderlijk van de browser en hebben geen automatische vervaldatum. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), BBPR. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van onze website voor u gemakkelijker en gemakkelijker te maken.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van cookies om uw gegevens te verwerken. De overdracht van Flash-cookies moet worden voorkomen door de instellingen van de Flash Player te wijzigen in plaats van door de browserinstellingen te wijzigen. Als u het gebruik van Flash-cookies wilt uitschakelen, kunt u een geschikte add-on installeren voor de browser die u gebruikt, bijvoorbeeld "Betere privacy" voor Mozil-la Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/).
U kunt ook het gebruik van Flash-cookies voorkomen door uw browser in de privémodus te openen. Tot slot kunt u ervoor zorgen dat uw cookies en browsergeschiedenis regelmatig handmatig worden verwijderd.

Contact opnemen met ons bedrijf

Wanneer u contact opneemt met ons bedrijf, bijvoorbeeld via e-mail of het contactformulier op de website, verwerken wij de door u verstrekte persoonsgegevens om uw verzoek te kunnen beantwoorden.
Voor de afhandeling van aanvragen die via het contactformulier op onze website worden ingediend, hebben wij een naam of pseudoniem, een geldig e-mailadres en een telefoonnummer nodig. De volgende gegevens worden ook verwerkt wanneer het bericht wordt verzonden:
- IP-adres
- datum/tijdstip van indiening
De rechtsgrondslag voor dit soort verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening of artikel 6, lid 1, onder b), van de verordening, indien er contact wordt opgenomen met het oog op het sluiten van een contract.
De persoonsgegevens die via het contactformulier worden verstrekt, worden uitsluitend verwerkt met het oog op de behandeling van het verzoek om contact. Indien een dergelijk verzoek via e-mail wordt ingediend, vormt ook dit de noodzakelijke legitieme grond voor de verwerking van de gegevens. De overige persoonsgegevens die bij het invullen van het contactformulier worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van dit formulier te voorkomen en om onze informatietechnologiesystemen te beschermen.
Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven, ongeacht of het contact via e-mail of het contactformulier wordt gelegd. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om met u te communiceren. De in dit verband gegenereerde gegevens worden gewist zodra de verwerking ervan niet meer nodig is, of de verwerking van deze gegevens wordt beperkt voor zover mogelijk met het oog op de verplichte bewaartermijnen.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met contactaanvragen. Dit geldt in het bijzonder wanneer de verwerking van uw gegevens niet meer nodig is om een overeenkomst met u uit te voeren, zoals eerder uitgelegd. Het is mogelijk dat het in dergelijke gevallen niet meer mogelijk is om uw contactaanvraag verder te behandelen. In het geval dat uw bezwaar gegrond is, zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de verwerking van de gegevens stopzetten, de wijze waarop wij de gegevens verwerken wijzigen of u op de hoogte stellen als er dwingende legitieme redenen voor ons zijn om de verwerking van de gegevens voort te zetten.

Verwerking en doorgifte van persoonsgegevens voor contractuele doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het initiëren, opzetten, uitvoeren en/of ter-mineren van juridische relaties met ons bedrijf. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van het BNPR.
Na het bereiken van het betreffende doel (bijv. de uitvoering van de overeenkomst) worden de persoonlijke gegevens geblokkeerd of gewist in plaats van verder verwerkt, tenzij wij toestemming van u hebben gekregen (bijv. toestemming voor de verwerking van uw e-mailadres voor het verzenden van reclame-e-e-mails), er een contractuele overeenkomst bestaat, er een wettelijke toestemming bestaat (bijv. toestemming voor het uitvoeren van directe reclame) of wij een rechtmatig belang hebben (bijv. opslag met het oog op het later afdwingen van aanspraken) bij het voortzetten van de opslag van de gegevens en wij het recht hebben om deze gegevens te verwerken, voor zover dit in het kader van de betreffende verwerking noodzakelijk is.
In dat geval geven wij uw persoonlijke gegevens door:
- deze doorgifte noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van rechtsbetrekkingen met onze onderneming (bijv. in gevallen waarin gegevens aan een betalingsdienstaanbieder/verzendonderneming worden doorgegeven om een door ons met u gesloten overeenkomst uit te voeren) (artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR), of
- de gegevens worden vereist door een onderaannemer of een plaatsvervanger die uitsluitend wordt ingeschakeld om de door u gevraagde diensten of producten te leveren (tenzij u uitdrukkelijk anders wordt ingelicht, hebben deze partijen alleen het recht om de gegevens te verwerken voor zover dat nodig is om de dienst of het product te leveren), of
- er een uitvoerbare officiële titel bestaat (artikel 6, lid 1, onder c), van de verordening) of
- er een uitvoerbaar rechterlijk bevel bestaat (artikel 6, lid 1, onder c), van de verordening) of
- er een wettelijke verplichting bestaat (artikel 6, lid 1, onder c), van de verordening), of
- de verwerking van de gegevens noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen (artikel 6, lid 1, onder d), van de verordening), of
- we hebben het recht of zelfs de plicht om gegevens door te geven om onze doorslaggevende legitieme belangen te behartigen (artikel 6, lid 1, onder f), van het BBPR).
Wij zullen uw persoonsgegevens niet op andere wijze overdragen aan andere personen, bedrijven of autoriteiten, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. De rechtsgrondslag voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de verordening.

Registratie/wachtwoord beschermd deel van de website

Als u gebruik wilt maken van het met een wachtwoord beveiligde gedeelte van onze website, dient u zich te registreren en de volgende informatie te verstrekken:
- e-mailadres,
- naam
- wachtwoord (dat u zelf kunt kiezen)
- facturatieadres
- bankgegevens
- BTW-ID
De volgende gegevens worden ook verwerkt op het moment van registratie:
- IP-adres
- datum/tijdstip van registratie
- bankgegevens
Deze gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van de verwerking te bereiken. Dit geldt voor de gegevens die worden verzameld tijdens de registratie wanneer uw registratie op de website wordt geannuleerd of gewijzigd.
In het met een wachtwoord beveiligde gedeelte kunt u het volgende doen:
- Profielgegevens bewerken
- bekijk eerdere bestellingen/boekingen
- profielgegevens voor vakantiewoningen bewerken
Als u het met een wachtwoord beveiligde gedeelte van onze website gebruikt, bijvoorbeeld om uw profielgegevens te bewerken of om eerdere bestellingen en boekingen te bekijken, verwerken wij ook de persoonlijke gegevens die nodig zijn om een overeenkomst te starten of uit te voeren, in het bijzonder adresgegevens en details over de betalingswijze. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder b), van de BNPR. Deze gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn om het doel van de verwerking te bereiken, voor zover er geen legitieme belangen zijn die het wissen ervan verhinderen. Dwingende bepalingen van de handels- en belastingwetgeving verplichten ons ertoe uw adres, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar opnieuw te verstrekken. Twee jaar na het verstrijken van de overeenkomst beperken wij de verwerking van de gegevens tot het minimum dat nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
Indien u ons vrijwillig andere gegevens verstrekt (bijv. uw interesses, grootte, leeftijd, geslacht, kinderen, voorkeuren, verlanglijstje), verwerken wij de gegevens die niet nodig zijn om een overeenkomst te starten of uit te voeren, zolang u gebruik blijft maken van het door het wachtwoord beschermde gebied, voor zover u deze niet zelf wist. Ons doel bij het verwerken van gegevens op deze manier is om de gebruikerservaring voor u als bezoeker van onze website te optimaliseren. De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is Arti-cle 6(1)(f) GDPR.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die u vrijwillig heeft verstrekt. U kunt de door u vrijwillig verstrekte gegevens te allen tijde in het met een wachtwoord beveiligde gedeelte beheren, wijzigen of wissen. U hebt het recht om de in het hoofdstuk "Uw rechten" uiteengezette rechten uit te oefenen; wij verzoeken u echter eerst contact op te nemen met ons bedrijf in geval van een klacht.

E-mail marketing

Adverteren bij bestaande klanten

Tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw e-mailadres voor dit doel, behouden wij ons het recht voor om het e-mailadres dat u bij uw registratie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst hebt opgegeven, te verwerken om u inhoud te e-mailen over onderwerpen zoals het volgende:
- evenementen georganiseerd door ons bedrijf,
- technische informatie,
- nieuws/marktontwikkelingen in de (lokale) vakantieverhuursector
De rechtsgrondslag voor dit soort verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de verordening. Wij verwerken de gegevens op deze manier voor het gemak van onze klanten en om onze dienstverlening te verbeteren. Wij wissen uw gegevens als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, maar niet later dan twee jaar na beëindiging van het contract.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van directe reclame zonder andere kosten dan de basistariefkosten voor het versturen van het bericht. Klik hiervoor op de afmeldlink in de nieuwsbrief of stuur uw bezwaar door naar het contactadres dat u hierboven in het gedeelte "Controller" heeft opgegeven.

E-mailmarketingdienst "MailChimp"

\Wij gebruiken de e-mailmarketingdienst "MailChimp" van de Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, website: https://mailchimp.com/; hierna: "MailChimp").
De gegevens die bij de registratie worden verstrekt, worden opgeslagen en verwerkt op de servers van MailChimp in de Verenigde Staten om reclame te maken bij bestaande klanten. MailChimp verwerkt deze gegevens om namens ons nieuwsbrieven te versturen en te evalueren. MailChimp nieuwsbrieven bevatten "web beacons", dat zijn pixelgrote bestanden die bij het openen van de nieuwsbrief van de MailChimp-server worden gedownload. Technische gegevens (zoals de gebruikte browser, het tijdstip waarop de pagina wordt bezocht en het IP-adres) worden verzameld als onderdeel van dit proces. Deze gegevens worden verwerkt als basis voor het evalueren en technisch verbeteren van onze dienstverlening, maar ook om te bepalen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links door de lezers worden aangeklikt. In theorie kunnen deze gegevens aan individuele nieuwsbriefnemers worden toegewezen. In de praktijk zijn wij noch MailChimp echter geïnteresseerd in het monitoren van individuele ontvangers, maar worden de gegevens geëvalueerd om meer te weten te komen over het leesgedrag van de ontvangers, zodat we de inhoud van de reclame kunnen aanpassen en beter kunnen richten op onze bestaande klanten. De rechtsgrondslag voor dit soort verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het BBPR. We weten niet en kunnen geen invloed uitoefenen op de duur van de opslag van deze gegevens door MailChimp.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens door te klikken op de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet langer door MailChimp verwerkt om u de nieuwsbrief toe te sturen of om statistische evaluaties uit te voeren. Het is niet mogelijk om alleen bezwaar te maken tegen een van deze activiteiten.
U kunt ook gebruik maken van uw recht om bezwaar aan te tekenen op http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/ (in de Europese Unie).
Volgens MailChimp kan het bedrijf de overgedragen gegevens ook gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren en te verbeteren, bijvoorbeeld door technische verbeteringen in de manier waarop nieuwsbrieven worden verzonden en weergegeven. Het bedrijf verklaart dat het de gegevens niet rechtstreeks voor eigen rekening verwerkt voor reclamedoeleinden en dat het de gegevens niet aan derden doorgeeft.
Als bestaande klant op wie de reclame is gericht, kunt u in bepaalde gevallen naar de MailChimp-website worden gebracht, bijvoorbeeld als u op de link in de nieuwsbrief klikt om de nieuwsbrief direct te downloaden, omdat deze niet goed wordt weergegeven in uw e-mailprogramma. De MailChimp-website kan gebruik maken van aanvullende analyseservices en cookies om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Wij hebben geen invloed op een dergelijke verwerking.
MailChimp is gecertificeerd in overeenstemming met de US-EU Privacy Shield overeenkomst, en heeft zich er daarom toe verbonden om te voldoen aan de Europese Unie's regels voor gegevensbescherming. Meer informatie kan worden verkregen door de MailChimp-website te bezoeken op: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Hosting

Externe hostingbedrijven leveren voor ons de volgende diensten: infrastructuur en platformdiensten, rekencapaciteit, geheugenbronnen en databasediensten, beveiliging en technisch onderhoud. Alle gegevens die nodig zijn om onze website te exploiteren en te gebruiken worden in dit verband verwerkt.
Wij maken gebruik van externe hostingdiensten om deze website te beheren en om een efficiënte en veilige levering van onze website te garanderen. De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het BBPR.
Voor de exploitatie van onze website is het absoluut noodzakelijk dat wij gegevens verzamelen over de terbeschikkingstelling en het gebruik van de website en dat deze gegevens door externe webhostingbedrijven worden verwerkt. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. In het geval dat uw bezwaar gegrond is, zullen wij de situatie opnieuw bekijken en ofwel de verwerking van de gegevens stopzetten, de manier waarop wij de gegevens verwerken wijzigen of u op de hoogte stellen als er dwingende legitieme redenen voor ons zijn om de verwerking van de gegevens voort te zetten.

Integratie van inhoud van derden

Inhoud van derden (zoals video's, kaarten, RSS-feeds en afbeeldingen van andere websites) wordt geïntegreerd in de website. De aanbieders van deze inhoud ("derden") hebben toegang tot de IP-adressen van onze gebruikers nodig om de inhoud naar hun browsers te sturen. Om deze inhoud weer te geven is het IP-adres dus vereist.
Wij streven ernaar dit soort inhoud alleen te gebruiken als de betreffende derde partij het IP-adres uitsluitend voor de levering van de inhoud verwerkt. Wij hebben echter geen controle over beslissingen van deze derden om hun gebruik van IP-adressen opnieuw te gebruiken, bijvoorbeeld voor statistische doeleinden. Alle relevante informatie waarover wij beschikken, wordt hieronder beschreven.
Sommige derden kunnen gegevens buiten de Europese Unie verwerken.
U kunt uw recht van bezwaar uitoefenen door een JavaScript-blokker zoals de browser-plugin "NoScript" (www.noscript.net) te installeren of door JavaScript in uw browser uit te schakelen.
Dit kan de functionaliteit van de website beperken.

Google Kaarten

Deze website maakt ook gebruik van de "Google Maps"-dienst van Google om kaarten of segmenten van kaarten weer te geven, zodat u gemakkelijk toegang heeft tot de kaartfunctie van de website.
Google wordt op de hoogte gesteld wanneer u de relevante subpagina's van onze website bezoekt. De in de bovenstaande paragraaf "Toegangsgegevens" genoemde gegevens worden ook aan Google doorgegeven. Deze overdrachten vinden plaats ongeacht of u een Google-account heeft en bent ingelogd op dit account. Als u bij een Google-account bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat dit niet gebeurt, moet u zich eerst afmelden voordat u op de knop klikt.
Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en verwerkt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. In het bijzonder worden dergelijke gegevens (ook van niet ingelogde gebruikers) geëvalueerd om op maat gemaakte reclame te maken en andere gebruikers van sociale netwerken te informeren over uw activiteiten op onze website.
De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het BNPR. Het doel ervan is om onze website gebruiksvriendelijker te maken en de dienstverlening aan u te verbeteren. Wij zijn niet op de hoogte van en hebben geen invloed op de duur van de opslag van deze gegevens door Google.
Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking door de aanbieder van de plug-in kan worden verkregen door het raadplegen van zijn gegevensbeschermingsbeleid. Dit beleid bevat ook meer informatie over uw rechten en de instellingen die u ter bescherming van uw privacy kunt wijzigen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens in de VS en heeft zich aangemeld voor het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Meer informatie over de algemene voorwaarden van Google Maps vindt u op https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.
Als u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw gegevens op deze manier, moet u contact opnemen met Google om uw recht op deze wijze uit te oefenen. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen of beperken door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen. Cookies die eerder zijn opgeslagen, kunnen te allen tijde worden verwijderd. U kunt dit ook automatisch laten gebeuren. Als u het gebruik van cookies op onze website uitschakelt, is het mogelijk dat deze niet meer volledig functioneel zijn.

Statistische, analytische en marketingdiensten en -diensten

Wij maken gebruik van statistische, analytische en marketingdiensten van derden. Hierdoor kunnen we onze website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. De derden gebruiken cookies om hun diensten te leveren (zie het gedeelte "Cook-ies" hierboven). Tenzij hieronder anders aangegeven, worden uw persoonlijke gegevens niet verwerkt.
Sommige derde partijen staan u toe om rechtstreeks bezwaar te maken tegen het gebruik van de betreffende dienst, bijvoorbeeld door het instellen van een opt-out cookie.
Als u ervoor kiest om dit te doen, zal de externe aanbieder in de toekomst geen gegevens over uw gebruiksgedrag meer verwerken. Het is ook mogelijk om selectief bezwaar te maken tegen afzonderlijke externe diensten. Als u van browser of eindapparaat verandert of al uw cookies verwijdert, moet u de opt-out cookie opnieuw instellen.
U kunt ook gebruik maken van uw recht om direct bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies via het afmeldingsplatform van Bun-desverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) op http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager.html of via de afmeldingspagina van het Network Advertis-ing Initiative op http://www.networkadvertising.org/choices/. Meer informatie over op het gebruik gebaseerde reclame en de mogelijkheden om zich af te melden, vindt u op: http://www.youronlinechoices.com/de/.
De externe diensten die momenteel op onze website worden gebruikt, worden hieronder uitgelegd, samen met details over het doel waarvoor zij gegevens verwerken en de omvang van deze verwerking, en hoe u uw recht van verzet kunt uitoefenen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, om onze website af te stemmen op uw interesses. Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie het gedeelte "Cookies" hierboven) die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van de website te analyseren. De op deze manier gegenereerde gebruiksgegevens van de website worden naar een server van Google in de VS overgebracht en daar verwerkt.
Als voor deze website IP-anonimisering is ingeschakeld, wordt uw IP-adres door Google eerst ingekort als u zich in een EU-lidstaat of een andere partij bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte bevindt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgedragen en daar ingekort. Google gebruikt deze gegevens in onze opdracht om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om aanvullende diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden.
Het IP-adres dat uw browser in het kader van de Google Analytics-dienst doorstuurt, wordt door Google niet met andere gegevens gecombineerd.
Deze website maakt gebruik van de Google Analytics extensie "_anonymizeIp()". Dit zorgt ervoor dat IP-adressen voor verdere verwerking worden verkort en sluit de mogelijkheid van identificatie van personen uit. Alle over u verzamelde gegevens die mogelijk identificeerbaar zijn (persoonlijke gegevens) worden daarom onmiddellijk uitgesloten/verwijderd.
Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Wij gebruiken de op deze basis verstrekte statistieken om onze website te optimaliseren en voor u interessanter te maken. In het uitzonderlijke geval dat persoonlijke gegevens naar de VS worden doorgegeven, heeft Google zich aangemeld voor het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens door Google Analytics is artikel 6, lid 1, onder f), van het BNPR. Google Analytics cookies worden na een periode van maximaal 14 maanden gewist.
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browsersoftware aan te passen; in dat geval is het echter mogelijk dat de website niet meer volledig functioneel is. U kunt het verzamelen en verwerken van gegevens die door Google worden gegenereerd in verband met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door het downloaden en installeren van de plug-in voor uw browser, beschikbaar op: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, verhinderen.
Meer informatie over de externe aanbieder Google is te vinden op de website van Google:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Hotjar

Ook gebruiken we de Hotjar analytics service om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Deze analysedienst wordt aangeboden door Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, +1 (855) 464-6788, david@hotjar.com).
De Hotjar tool detecteert beweging op specifieke webpagina's met behulp van "heatmaps". Geen van de gegevens die in deze verbinding worden verzameld, kan aan individuele gebruikers worden toegewezen. Het helpt ons om te begrijpen hoe gebruikers zich over het scherm bewegen, waar ze klikken en hoe ver ze naar beneden scrollen. Dit helpt ons om onze website te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Andere gegevens die worden verzameld zijn onder andere het apparaattype en de schermgrootte, de browser, het land van de gebruiker en de voorkeurstaal. Alle persoonlijke gegevens die op een website worden weergegeven, worden automatisch verborgen door Hotjar. Wij kunnen daarom geen toegang krijgen tot deze gegevens.
Hotjar gebruikt cookies (zie het gedeelte "Cookies" hierboven) om uw gebruiksgedrag te analyseren; deze cookies worden opgeslagen op uw computer en maken het mogelijk om uw gebruik van de website te analyseren. De door de tracking code en cookie gegenereerde informatie over uw bezoek aan onze website wordt overgebracht naar de Hotjar servers en daar opgeslagen. De traceercode wordt gebruikt om gegevens over uw eindapparaat te verzamelen, zoals IP-adres, apparaattype, browser, geografische locatie (alleen land), voorkeurstaal voor het bekijken van onze website, bezochte pagina's en datum en tijd van het bezoek. Hotjar verkort uw IP-adres voordat deze gegevens worden verwerkt. Verzamelde gegevens over u die een identificatie kunnen zijn (persoonlijke gegevens) worden daarom onmiddellijk uitgesloten/verwijderd.
Hotjar gebruikt deze gegevens om uw gebruik van onze website te evalueren, om gebruiksrapporten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik en de evaluatie van de website te leveren. Bij het leveren van eigen diensten maakt Hotjar ook gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics en Optimizely. Deze derden kunnen informatie opslaan die uw browser in verband met een bezoek aan onze website doorgeeft, zoals cookies of IP-verzoeken. Voor meer informatie over de manier waarop Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en gebruiken, kunt u hun gegevensbeschermingsbeleid raadplegen.
De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het BNPR. De cookies die door Hotjar worden ingesteld, worden gedurende verschillende perioden opgeslagen. Sommige worden tot 365 dagen opgeslagen, terwijl andere alleen tijdens het huidige bezoek geldig blijven. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information. Nadere informatie over Hotjar Ltd. en de Hotjar-tool is te vinden op: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.
U kunt op deze manier bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens:
- door de functie "niet volgen" in uw browsersoftware (ondersteund door Hotjar) te activeren. Instructies voor het activeren van de "niet volgen"-functie kunt u vinden op: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
- door de juiste instellingen in uw browsersoftware te kiezen (in het bijzonder door het uitschakelen van cookies van derden, waardoor u geen advertenties van derden meer te zien krijgt), of
- door gepersonaliseerde advertenties van adverteerders die behoren tot het zelfreguleringsprogramma "Over Advertenties" uit te schakelen; voor meer informatie, bezoek http://www.aboutads.info/choices (deze instelling gaat verloren als u uw cookies verwijdert).

Mixpanel

De website maakt ook gebruik van de Mixpanel analytics service van Mixpanel Inc., 405 Howard St., 2e verdieping, San Francisco, CA 94105, +1-415-688-4001, compliance@mixpanel.com.
De Mixpanel-service registreert websitebezoeken en activiteiten. Wij gebruiken Mixpanel om ons begrip van het gedrag van de gebruikers die onze website bezoeken te verfijnen, om hun bezoekerservaring te verbeteren en de werking van onze website te optimaliseren.
Mixpanel gebruikt cookies (zie het gedeelte "Cookies" hierboven) om uw gebruiksgedrag te analyseren; deze cookies worden opgeslagen op uw computer en maken het mogelijk om uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over uw bezoek aan onze website wordt overgebracht naar de Mixpanel-servers en daar opgeslagen.
De in dit verband door Mixpanel Inc. verwerkte gebruiksgegevens van de gebruikers van onze website zijn alle gepseudonimiseerd. Deze gepseudonimiseerde gegevens worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens. Meer informatie over Mixpanel en de verwerking van gegevens door Mixpanel Inc. kan worden verkregen door het gegevensbeschermingsbeleid van Mixpanel Inc. te raadplegen op de website https://mixpanel.com/privacy/ en https://mixpanel.com/legal/dpa/.
De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het BBPR. Door gebruik te maken van de Mixpanel-diensten kunnen wij gebruiksstatistieken voor onze website verkrijgen. Wij gebruiken deze statistieken om onze website regelmatig te verbeteren en interessanter voor u te maken. Wij kennen en kunnen geen invloed uitoefenen op de duur van de opslag van deze gegevens door Mixpanel.
U kunt zich op deze manier als volgt tegen de verwerking van uw gegevens verzetten:
- door naar https://mixpanel.com/optout/ te gaan, te klikken op het selectievakje "Ja, ik wil me uitschrijven" en vervolgens op de knop Opslaan te klikken.
- door de juiste instellingen in uw browsersoftware te kiezen (in het bijzonder door het uitschakelen van cookies van derden, waardoor u geen advertenties van derden meer te zien krijgt).

Gebruiksgebaseerde online reclame

Facebook aangepaste doelgroepen

De website maakt ook gebruik van de functie "Website Custom Audiences" en de "Facebook pixel" van Facebook Inc. (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, gegevensbeschermingsbeleid op: https://www.facebook.com/privacy/explanation; hierna: "Facebook").
Hierdoor kunnen gebruikers van de website gepersonaliseerde advertenties ("Facebook-advertenties") zien wanneer ze de sociale netwerksite van Facebook of andere websites bezoeken die deze advertenties ook weergeven. Met deze functie willen wij u relevante advertenties tonen om onze website interessanter te maken.
De gebruikte marketingtools zorgen ervoor dat uw browser automatisch een directe verbinding met de Facebook-server tot stand brengt. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook via deze tool verzamelt en de manier waarop deze gegevens worden verwerkt. Volgens de informatie waarover wij beschikken, betekent de integratie van Facebook Custom Audienc-es dat Facebook op de hoogte wordt gesteld wanneer u onze website bezoekt of op een van onze advertenties klikt. Als u bij een Facebook-dienst geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek mogelijk met uw account in verband brengen. Ook als u niet bij Facebook geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat Facebook uw IP-adres en andere identificerende functies detecteert en opslaat.
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van het BNPR. In dergelijke gevallen slaan wij uw persoonlijke gegevens niet op. Wij zijn niet op de hoogte van en hebben geen invloed op de duur van de opslag van deze gegevens door Facebook.
Aangemelde gebruikers kunnen gebruik maken van hun recht om bezwaar aan te tekenen en de functie "Facebook Custom Audiences" uit te schakelen door een bezoek te brengen aan https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.
U kunt zich afmelden voor "Facebook Custom Audiences" en zo uw recht om bezwaar aan te tekenen als volgt uitoefenen:
- door de juiste instellingen in uw browsersoftware te kiezen (in het bijzonder wanneer u cookies van derden uitschakelt, zodat u geen reclame van derden meer te zien krijgt);
- door het uitschakelen van gepersonaliseerde advertenties van adverteerders die tot het zelfreguleringsprogramma "Over advertenties" behoren; ga voor meer informatie naar http://www.aboutads.info/choices (deze instelling gaat verloren als u uw cookies verwijdert).
Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook is te vinden op https://www.facebook.com/about/privacy.

Facebook Analytics

Onze website maakt gebruik van Facebook Analytics en de "tracking pixel" van Facebook Inc. (Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, e-mail: impressum-support@support.facebook.com, gegevensbeschermingsbeleid op: https://www.facebook.com/privacy/explanation; hierna: "Facebook") om uw gebruikersgedrag te volgen. De informatie die wordt verkregen via de tracking pixel cookie wordt door Facebook geanonimiseerd voordat deze naar ons wordt verzonden en geeft geen informatie over de identiteit van een gebruiker; wij gebruiken deze informatie alleen voor statistische doeleinden. In overeenstemming met het privacybeleid van Facebook wordt deze informatie echter gekoppeld aan uw Facebook-account, opgeslagen en gebruikt door Facebook voor eigen reclamedoeleinden; dit kan de overdracht van uw gegevens naar de partners van Face-book omvatten. Ook als u niet bij Facebook geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat Facebook uw IP-adres en andere identificerende functies detecteert en opslaat.
Uw gegevens worden in dergelijke gevallen verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van het BNPR. Ons doel van het gebruik van Facebook Analytics is om onze webgebaseerde activiteiten nauwkeuriger te evalueren en onze dienstverlening te verbeteren. In dergelijke gevallen slaan wij uw persoonlijke gegevens niet op. Wij zijn niet op de hoogte van en hebben geen invloed op de duur van de opslag van deze gegevens door Facebook.
Aangemelde gebruikers kunnen gebruik maken van hun recht om bezwaar te maken en de functie "Facebook Analytics" uit te schakelen door een bezoek te brengen aan https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.
U kunt zich afmelden voor "Facebook Analytics" en zo uw recht van bezwaar als volgt uitoefenen:
- door de juiste instellingen in uw browsersoftware te kiezen (in het bijzonder door het uitschakelen van cookies van derden, waardoor u geen advertenties van derden meer te zien krijgt).
- door het uitschakelen van gepersonaliseerde advertenties van adverteerders die behoren tot het zelfreguleringsprogramma "Over advertenties"; voor meer informatie kunt u terecht op http://www.aboutads.info/choices (deze instelling gaat verloren als u uw cookies verwijdert).
Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Facebook vindt u op https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Google AdWords Conversie van AdWords

Wij gebruiken de Google Adwords-dienst van Google om gebruikers van externe websites attent te maken op producten en diensten in ons assortiment die hen kunnen interesseren door middel van advertenties ("Google AdWords"). De gegevens die ons met betrekking tot deze reclamecampagnes worden verstrekt, stellen ons in staat om het succes ervan te meten. Ons doel is om u relevante advertenties te tonen om onze website interessanter te maken en ervoor te zorgen dat de advertentiekosten eerlijk worden berekend.
Deze advertenties worden geleverd door Google via de "Ad Server" van het bedrijf. We gebruiken ook Ad Server-cookies die bepaalde gegevens bijhouden, zoals het aantal getoonde advertenties of het aantal kliks van gebruikers. Als u onze website bereikt via een Google-advertentie, slaat Google AdWords een cookie op uw PC op. Deze cookies worden meestal na 30 dagen ongeldig en zijn niet bedoeld om u individueel te identificeren. In het algemeen bevatten de analytische waarden die door deze cookies worden opgeslagen een unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste indruk (relevant voor conversies na het bekijken) en opt-out informatie (indicatie dat de gebruiker deze advertenties niet langer wenst te zien).
Deze cookies stellen Google in staat uw webbrowser te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een AdWords-adverteerder bezoekt en de cookie die op zijn of haar computer is opgeslagen nog niet is verlopen, krijgen Google en de adverteerder te horen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze website is gebracht. Elke Adwords-adverteerder krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. Wij verwerken geen persoonlijke gegevens in verband met de hierboven genoemde reclamemaatregelen. Google pro-videert ons alleen met statistische evaluaties. Aan de hand van deze evaluaties kunnen wij vaststellen welke reclamemaatregelen het meest effectief zijn. Wij krijgen geen aanvullende gegevens in verband met deze advertenties; in het bijzonder kunnen wij de informatie niet gebruiken om gebruikers te identificeren.
De gebruikte marketingtools zorgen ervoor dat uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand brengt. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Google via deze tool verzamelt en de manier waarop deze gegevens worden verwerkt. Volgens de informatie waarover wij beschikken: de integratie van AdWords Conversion betekent dat Google op de hoogte wordt gesteld wanneer u onze website bezoekt of op een van onze advertenties klikt. Als u opnieuw met een Google-dienst wordt benaderd, kan Google het bezoek mogelijk met uw account in verband brengen. Ook als u niet bij Google wordt geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat Google uw IP-adres detecteert en opslaat. Google heeft de gegevens van Google in de VS opgeslagen en heeft zich aangemeld voor het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van het BNPR. Wij zijn niet op de hoogte van en hebben geen invloed op de duur van de opslag van deze gegevens door Google.
U kunt zich als volgt afmelden voor deze tracking:
- door de juiste instellingen in uw browsersoftware te kiezen (in het bijzonder als u cookies van derden uitschakelt, zodat u geen advertenties van derden meer te zien krijgt);
- door het uitschakelen van cookies voor het bijhouden van conversies; dit kan worden bereikt door de instellingen in uw browser zodanig te wijzigen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads (deze instelling gaat verloren als u uw cookies verwijdert);
- door gepersonaliseerde advertenties van adverteerders die deel uitmaken van het zelfreguleringsprogramma "Over advertenties" uit te schakelen; ga voor meer informatie naar http://www.aboutads.info/choices (deze instelling gaat verloren als u uw cookies verwijdert);
- door de functie permanent uit te schakelen in een Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browser; voor meer informatie kunt u terecht op http://www.google.com/settings/ads/plugin. Als u dit doet, is het mogelijk dat onze website niet meer volledig functioneel is.
Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google vindt u op: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org.

Google Remarketing

Naast Adwords Conversion maakt onze website ook gebruik van Google Remarketing. Deze applicatie helpt ons om weer contact met u op te nemen. Dit betekent dat wij onze advertenties op andere websites aan u kunnen tonen nadat u onze website heeft verlaten. Dit wordt bereikt door middel van cookies die in uw browser worden opgeslagen en die Google in staat stellen om het gedrag van de gebruiker bij uw bezoek aan verschillende websites te detecteren en te evalueren. Google kan eerdere bezoeken aan onze website detecteren. Volgens Google combineert Google de gegevens die het via de Google Remarketing-toepassing verzamelt niet met andere persoonlijke gegevens die het verwerkt. In het bijzonder gebruikt zij pseudonimisering voor de gegevens die zij via deze toepassing verzamelt.
De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van de BNPR. Wij zijn niet op de hoogte van en hebben geen invloed op de duur van de opslag van deze gegevens door Google.
U kunt zich afmelden voor deze tracking en zo uw recht van verzet als volgt uitoefenen:
- door het kiezen van de juiste instellingen in uw browsersoftware (in het bijzonder als u cookies van derden uitschakelt, waardoor u geen advertenties van derden meer te zien krijgt);
- door het uitschakelen van cookies voor het bijhouden van conversies; dit kan worden bereikt door de instellingen in uw browser zodanig te wijzigen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads (deze instelling gaat verloren als u uw cookies verwijdert);
- door gepersonaliseerde advertenties van adverteerders die deel uitmaken van het zelfreguleringsprogramma "Over advertenties" uit te schakelen; ga voor meer informatie naar http://www.aboutads.info/choices (deze instelling gaat verloren als u uw cookies verwijdert);
- door advertenties permanent uit te schakelen in een Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browser; voor verdere informatie kunt u terecht op http://www.google.com/settings/ads/plugin.

Google DoubleClick

We gebruiken ook Google DoubleClick (een online marketing tool) op onze website. DoubleClick stelt cookies in om voor de gebruiker relevante advertenties weer te geven, om de rapportage over reclamecampagnes te verbeteren of om te voorkomen dat dezelfde advertenties meerdere keren aan gebruikers worden getoond. Google gebruikt een cookie-ID (een pseudoniem ID-nummer dat is ondertekend door uw browser) om te detecteren welke advertenties in welke browser worden weergegeven, zodat deze niet opnieuw kunnen worden weergegeven. Informatie over uw activiteiten als websitegebruiker wordt aan dit pseudoniem toegewezen. Hierdoor kunnen Google en haar partnerwebsites advertenties weergeven op basis van uw eerdere bezoeken. DoubleClick kan de cookie-ID ook gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieverzoeken te detecteren, bijvoorbeeld wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later dezelfde browser gebruikt om de website van de adverteerder te bezoeken en daar iets te kopen.
De door de DoubleClick-cookies gegenereerde informatie wordt door Google naar een server in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Google houdt zich aan de gegevensbeschermingsbepalingen van de EU-VS Privacy Shield Agreement en is door Google gecertificeerd als Privacy Shield gecertificeerd https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De gegevens worden alleen doorgegeven aan derden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen of in gevallen waarin derden als verwerker optreden. DoubleClick cookies bevatten volgens Google geen persoonlijke informatie.
De gebruikte marketingtools zorgen ervoor dat uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google tot stand brengt. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Google via deze tool verzamelt en de manier waarop deze gegevens worden verwerkt. Volgens de informatie waarover wij beschikken: de integratie van DoubleClick betekent dat Google wordt geïnformeerd wanneer u onze website bezoekt of op een van onze advertenties klikt. Als u bij een Google-dienst geregistreerd bent, kan Google het bezoek eventueel met uw account in verband brengen. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat Google uw IP-adres herkent en opslaat.
De rechtsgrond voor een dergelijke verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het BNPR. DoubleClick-cookies worden na een periode van maximaal zes maanden gewist. Ons doel van DoubleClick is om u relevante advertenties te tonen om onze website interessanter te maken.
U kunt zich afmelden voor deze tracking en zo uw recht op bezwaar als volgt uitoefenen:
door de juiste instellingen in uw browsersoftware te kiezen (met name als u cookies van derden uitschakelt, waardoor u geen advertenties van derden meer te zien krijgt);
door het uitschakelen van cookies voor het bijhouden van conversies; dit kan worden bereikt door de instellingen in uw browser zodanig te wijzigen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads (deze instelling gaat verloren als u uw cookies verwijdert);
door gepersonaliseerde advertenties van adverteerders die deel uitmaken van het zelfreguleringsprogramma "About Ads" uit te schakelen; ga voor meer informatie naar http://www.aboutads.info/choices (deze instelling gaat verloren als u uw cook-ies verwijdert);
door advertenties permanent uit te schakelen in een Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browser; voor meer informatie kunt u terecht op http://www.google.com/settings/ads/plugin.
Meer informatie over DoubleClick vindt u op: https://www.google.de/doubleclick, http://support.google.com, https://policies.google.com/privacy?hl=de (algemene informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van Google).